factorial:: (n) {
  n = 0 => 1
  n * factorial| n - 1
}
x: 12
alert| factorial| x

Output: